Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §
1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
• VK Brno, z. s.
• IČ: 22890220
• se sídlem: Staňkova 367/12A, Ponava, 602 00 Brno
• kontaktní údaje:
• email: obchod@volejbalbrno.cz
• telefon: +420 607 562 282
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické
osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo
v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. fanshop.volejbalbrno.cz (dále
je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží,
jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto
ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající
s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v
internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
ZÁVAZNĚ OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po
obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření
smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva
je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může
zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto
obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo
zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho
emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí
kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět
objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu
třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit následujícími způsoby:
• dobírkou v hotovosti při předání zboží,
• v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Zásilkovny.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16]
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v
objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na
emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně
nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem,
kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů
zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná
dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením
smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od
smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na
emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14
dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a jeli to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu
nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové
adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje
požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se
ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má
vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou
závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři
vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží
nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.
Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady,
která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení
smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu
vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva
z vadného plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl,
že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u
prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném
případě ho soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou
adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje


1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak
zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem
než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být
zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato
sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv
jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním
sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od
uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci
programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé,
když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých
službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro
účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho
oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro
zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení
využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely
můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní
údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní
účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete
kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s
dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů ZDE

X. Mimosoudní řešení sporů


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že
vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti
tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.